Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen koti­paikka on Tampereen kaupunki.


2 § Tarkoitus ja toiminta

1. valvoa Tampereen työväenopistossa opiskelevien opiskelijoi­den yleisiä ja yhtei­siä sosiaalisia ja opiskeluun liittyviä etuja,

2. edistää opistossamme yhteisöllisyyttä ja tukea vapaan sivistystyön kehittämistä.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. tekee ehdotuksia työväenopiston opetusohjelmaan ja antaa lausuntoja työväenopiston toimintaan liityvissä asioissa,

2. asettaa toimikuntia ja jaostoja,

3. järjestää opiskelijoille yhteisiä kokouksia, kulttuurijuhlia ja –ti­lai­suuksia sekä opintoretkeilyä,

4. ylläpitää yhdistyksen omistamaa Kesäpirttiä Ylöjärven Anta­ver­kassa,

5. pitää yhteyttä vastaavien yhdistysten sekä Kansalaisopistojen liiton KOL:n kanssa.


4 § Tarkoituksensa tukemiseksi

Yhdistys voi hankkia nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia sekä kan­taa ja vastata. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa ravintola-, kahvila- ja majoitustoimintaa.


5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kaikki yhdistyksen hallituksen
hyväksymät opistossa opiskelevat henkilöt, jotka ovat hakeneet yhdistyksen
jäseneksi. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös kannatusjäseniä. Kaikilla
jäsenillä on äänioikeus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa
jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
tai sen mainetta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Jäsenmaksu

Yhdistys perii vuosittain jäsenmaksua, jonka määrän vahvistaa vuosikokous. Kummallekin jäsenryhmälle erikseen.


7 § Vuosikokouksen koollekutsuminen

Vuosikokous on pidettävä marraskuun aikana.

Hallitus päättää vuosikokouspaikan.

Hallituksen on lähetettävä vuosikokouskutsu vähintään yhtä (1) kuukautta ennen varsinaista kokousta. Vuosikokous päättää, missä kokouskutsut ja muut yhdistyksen tiedonannot julkaistaan. Lisäksi kokouskutsu on Tampereen työväenopiston syys-opetusohjelmassa, joka jaetaan jokaiseen tamperelaiseen talouteen elokuussa sekä yhdistyksen kotisivuilla www.tto-opiskelijat.fi


8 § Muut kokoukset

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen, milloin hallitus harkitsee sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä anoo ko­kouksen koolle kutsumista hallitukselta kirjallisesti mainiten asian, jonka käsittelyä varten kokouksen koolle kutsumista vaaditaan.

Ylimääräisestä kokouksesta sekä niistä kokouksista, joissa käsitellään sääntöjen muutoksia, yhdistyksen purkamista tai kiinteistön osta­mista, myymistä tai kiinnittämistä koskevia ehdotuksia, on ilmoitet­tava kahta (2) kuukautta aikaisemmin Tampereen työväenopiston syys- ja kevätopetusohjelmassa, joka jaetaan jokaiseen tamperelaiseen talouteen sekä opiston ilmoitustauluilla, Kahvio Akvaariossa, yhdistyksen kotisivuilla www.tto-opiskelijat.fi sekä vuosikokouksen päättämissä ilmoituspaikoissa.


9 § Vuosikokous

Jokaisella hallituksen hyväksymällä varsinaisella- ja kannatus jäsenellä on oikeus osallistua kokoukseen.
Opiston rehtoreilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.
Kokous voi päätöksellään antaa läsnäolo-oikeuden kutsuvieraille ja tiedotusvälineiden edustajille.

Menettelytavat

Vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitetut esitykset on toimitettava kirjallisina yhdistyksen hallitukselle viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Hallituksen on toimitettava kokousesityslista nähtäville viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta yhdistyksen päättämissä ilmoituspaikoissa.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.


Vuosikokous

1. valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi (2)

pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,

2. toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnäolo-oikeudet,

3. asettaa tarvittavat valiokunnat,

4. hyväksyy kokouksen työjärjestyksen,

5. käsittelee tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon,

6. vahvistaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

7. käsittelee toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsen-

maksujen suuruudet,

8. valitsee hallituksen puheenjohtajan,

9. valitsee hallitukseen kymmenen (10) jäsentä,

10. valitsee yhden HTM tilintarkastajan ja hänelle HTM varatilintarkastajan.

11. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10 § Hallitus

Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi

Hallitus valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä. Vaa­likelpoinen hallituksen jäseneksi on jokainen yhdistyksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja on samalla yhdistyksen puheenjohtaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheen­johta­jan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi asettaa avukseen toimikuntia ja valita keskuudestaan työvaliokunnan. Hallitus voi tarvittaessa valita yhdistyksen rahastonhoitajan sekä muita toimihenkilöitä hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun viisi (5) jäsentä on läsnä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai va­rapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenem­mistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksissa opiston rehtoreilla on läsnäolo- ja puheoikeus.


Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaan,

2. kutsua kokoon yhdistyksen vuosikokous sekä ylimääräiset kokoukset ja valmistaa niissä esille tulevat asiat,

3. laatia toiminnastaan päättyneeltä toimintavuodelta kertomus ja yleiskatsaus yhdistyksen taloudellisesta tilasta samalta ajalta,

4. päättää yhdistyksen palvelukseen tulevien henkilöiden palvelussuhteen ehdot ja määritellä kuka palkkaa ja irtisanoo työntekijän,

5. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta, seurata kuukausittain yhdistyksen taloudellista tilaa sekä päättää siitä, miten yhdistyksen rahavarat on säilytettävä.

Kiinteän omaisuuden ostamiseen ja myymiseen sekä kiinnitettävien lainojen ottamiseen tulee hallituksella olla yhdistyksen kokouksen antama valtuus. Päätös tällaisen valtuuden myöntämiseen, on tehtävä vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä saapuvilla olevien jäsenten lukumäärästä. Tämä päätös on vahvistettava toisessa yhdistyksen kokouksessa, joka on aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä päivästä, jolloin edellinen päätös on tehty.


11 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Tilinpäätös tehdään toimikaudelta, joka alkaa lokakuun 1. päivänä ja kestää seuraavan syyskuun 30 päivään. Tilit niihin kuuluvine kirjoi­neen on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Hoitamistaan va­roista vastaavat hallituksen jäsenet yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.


13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Lisäyksiä ja muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos lisäystä tai muutosta tarkoittava ehdotus on jätetty hallitukselle kirjallisesti viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen on annettava ehdotuksesta lausuntonsa vuosi­kokoukselle sekä mainittava asiasta kokouskutsussa. Ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 ääntenenemmistö annetuista äänistä.

Jos tehdään esitys yhdistyksen purkamisesta, vaaditaan myönteisen päätöksen tekemiseen 3/4 ääntenenemmistö annetuista äänistä. Pur­kamiskysymyksestä on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, joutuvat sen varat Tampe­reen työväenopistolle, joka on velvollinen, jos opistoon kolmen (3) vuoden kuluessa perustetaan vastaavanlainen yhdistys, luovuttamaan varat ja muun omaisuuden tälle perustetulle yhdistykselle.

Jos yhdistyksen toiminnan lopettaminen johtuu opiston toiminnan lo­pettamisesta, varat joutuvat Kansalaisopistojen liiton säilytettäviksi. Kansalaisopistojen liitto on velvollinen, jos viiden (5) vuoden kuluessa vastaavanlaisen tamperelaisen opis­ton opiskelijat ovat perustaneet samaa tarkoitusta varten toimivan yhdistyksen, luovuttamaan toimintansa lopettaneen yhdistyksen va­rat perustetulle yhdistykselle. Ellei edellä mainitun ajan kuluessa samanlaista yhdistystä perusteta, joutuvat varat Kansalaisopistojen liitto KOL – Medborgarinstitutens förbund MIF ry:n omaksi.